Лице управляващо алтернативен инвестиционен фонд
Clint Hill
Информация за ЛУАИФ
Клинт Хил Кепитъл ООД е ЛУАИФ по чл. 195, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Създаден е през 2021 г. в резултат на дългогодишен опит в оценката и управлението на активи, кредитиране и търговия с финансови инструменти.

Клинт Хил Кепитъл ООД е вписано като ЛУАИФ в регистъра по чл. 30, ал. 1 т. 7 от ЗКФН с Решение № 239 – ЛУАИФ от 31.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор.
Информация за управлявани АИФ
ЛУАИФ Клинт Хил Кепитъл ООД управлява АИФ Клинт Хил Инвестмънтс ООД, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, издавани от публични дружества, чиито финансови инструменти се търгуват на места за търговия в България или други държави членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.
Инвестиционна стратегия на управлявани АИФ
 • Цел
  Основната цел на АИФ Клинт Хил Инвестмънтс ООД е постигане на над средна норма на възвръщаемост на инвестициите, осигурявайки на съдружниците запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства. Осъществяването на основната цел е предимно чрез реализиране на капиталови печалби при поемане на среден риск.
 • Стратегия
  АИФ инвестира във финансови инструменти, издавани от публични дружества, чиито финансови инструменти се търгуват на места за търговия в България или други държави членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.
 • Политика
  Инвестиционната политика на АИФ не включва използването на каквато и да е форма на ливъридж. Инвестициите могат да бъдат към финансови инструменти на дружества в различни етапи на развитие, но предимно в дружества с опит и разработени активи. АИФ допълнително може да инвестира в държавни финансови инструменти (ценни книжа, облигации и други финансови инструменти), издавани в България, държави членки на ЕС, ЕИП и Швейцария.
 • Преддоговорна информация
  Инвестициите в основата на този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

  Политика за рискове за устойчивост

  Декларация относно оповестяване на преддоговорна информация, във връзка с чл. 6 и чл. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019
Контакти
България, 1142, гр. София
бул. Патриарх Евтимий №19Б, ет. 3, офис 3А
Email: info@clint-hill.com